Montera bullerskydd

Bullerskydd kan se ut på många olika sätt och monteringen skiljer sig förstås åt en del beroende på vilken modell som byggs. En sak som är gemensam för alla bullerskydd är dock tätheten, vilken är nödvändig för att planket ska ge effekt men också gör att planket måste tåla stora vindpåfrestningar. 

Material

Det är oerhört viktigt att en bullerskärm byggs av rätt material. Trä är lätt, starkt och formbart, och med rätt skydd och underhåll behåller planket sin funktion i många år. En avtäckning som skyddar den övre regeln, samt god avrinning och luftning för undre reglar ger bra skydd mot svällning och sprickor om man inte väljer att inte använda impregnerat virke rakt igenom. 

Den största skaderisken finns dock i den nedre delen av planket, och trä som har kontakt med marken måste vara beständigt eller  tryckimpregnerat virke klass NTR/A. Alternativa material för bullerskyddets nedre del är betongelement eller rötbeständiga skivor, av t ex minerit.

Montage

Bullerskydd måste tåla hård belastning: från vind, passerande fordons lufttryck, snöröjning, stenskott och påkörning. Grundläggningen är därför mycket viktig, och avstånden mellan grundläggningspunkterna måste vara stora utan att vara för stora. Ett vanligt plank har stolpar på 2-5 meters avstånd.

Det vanligaste är att använda betongplintar eller pålfundament som grund för plankets stolpar. Stolparna, som kan vara av trä eller av stål, gjuts fast i fundamenten och täcks med ett regelverk av trä. 

Den nedre delen av bullerskyddet måste sluta tätt mot marken för att inte minska plankets ljuddämpande funktion. Panelen måste generellt sitta minst 30 cm ovanför marken och vara av sådant material att det kan ta upp förskutningar av tjäle.