Funktion

Ett bullerskydd har så gott som alltid ett väldigt specifikt syfte: att dämpa oljud. Därför är det allra viktigaste när man planerar bullerskyddet att man tar hänsyn till hur omgivningen ser ut och var bullerskyddet bör placeras för att få maximal effekt.

Konstruktion

Ett bullerskydd måste vara tillräckligt högt och helt ogenomträngligt för att ljudvågor inte ska kunna ta sig igenom. Det ställer höga krav på materialet och dess anpassningsförmåga: träet måste kunna svälla och krympa utan att sprickor bildas. Det är också viktigt att skärmen står tätt mot marken utan luftspalt. En spricka på några få centimetrar kan innebära att så mycket som 50% av ljuddämpningen förloras. (Källa: SP Trätek, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). 

Placering

Ett bullerskydd som är felplacerat hjälper inte alls: om du bor på en kulle och bullret kommer från en väg nedanför huset kommer ett bullerplank inte att göra någon skillnad. 

När ljud träffar en hård skärm reflekteras det och området bakom skärmen kan sägas hamna i ljudskugga. Hur effektiv ljudskuggan är beror till stor del på hur hög skärmen är, men oftast bygger man inte högre bullerskydd än 3-4 meter av rent praktiska skäl. Helt tyst blir det aldrig heller i ljudskuggan eftersom en del av ljudet bryts över plankets kant, men den absolut största ljuddämpande effekten uppnås direkt bakom bullerskyddet.

Effekt

​Bäst effekt får ett bullerskydd som har dubbla paneler för att kunna absorbera luftburet ljud. Ett ljudabsorberande material, t ex träull eller mineralull, är fördelaktigt eftersom det minskar hur mycket ljud som reflekteras, vilket är extra viktigt i tätbebyggda områden. Ett reflekterande bullerplank framför ditt hus kan annars reflektera bullret så pass ordentligt att en granne på andra sidan vägen drabbas ännu mer än tidigare.

Ett bullerskydd som har rätt höjd och är placerat på rätt avstånd skapar en ljudskugga på andra sidan av planket.
 

Ett felplacerat bullerskydd minskar bullret direkt bakom skärmen, men på ett väldigt begränsat område eftersom ljudet bryts över kanten på skärmen. Det innebär att effekten blir liten eller ingen för de som bor högst upp i huset på bilden.