Planering

Ett bullerskydd ska utformas med hänsyn till både landskapet omkring och trafiksäkerheten på befintliga vägar - men det är viktigt att det upplevs som en del av miljön snarare än som en del av vägen. Bullerplank har två framsidor: en som bilister ser och en annan som fotgängare och boende möter. Behoven är olika för de olika grupperna, och det finns många aspekter att ta hänsyn till. 

Trafiksäkerhet

På den sida av en bullerskärm där trafikanter färdas är det bästa att tänka stort. Här rör sig de passerande snabbt och små detaljer kommer inte att märkas - dessutom kan för mycket detaljer verka distraherande.

Samtidigt är det viktigt att bullerskyddet varieras så att det inte ger upplevelsen av att befinna sig i en tunnel. Ett sätt att skapa spänning och variera bullerskyddets utseende är att använda olika material och till exempel bryta av med partier i plexiglas. Ett annat är att aktivt jobba med markens nivåskillnader och låta skärmen trappas upp och ner efter terrängen och akustiska behov. Överkanten bör hållas rak, utom vid starka lutningar då en lutande överkant kan verka lugnare än en kraftigt upptrappad. 

Trivsel

Den täta konstruktionen som bullerskydd har kan lätt upplevas som instängande och tråkig för de som befinner sig i närheten. Så måste det inte vara: det finns alla möjligheter att skapa bullerskydd med spännande former och vacker yta.

Eftersom boende och gångtrafikanter rör sig långsamt och ofta nära skärmen blir detaljbearbetningen av bullerplanket viktig. Bäst resultat får man ofta genom att låta bullerskyddet följa och fånga upp befintliga linjer och tendenser i omgivningen. Välj material som passar miljön och låt planket följa markens linjer. Ett annat tips är att anlägga bullerskydd där klätterväxter trivs, och på så sätt skapa en levande mur som förändras med årstiderna.