Bygglov

För vanliga staket krävs normalt inget bygglov, men för plank är reglerna annorlunda och du behöver så gott som alltid ansöka om bygglov. Vad är då skillnaden? En tumregel är att ett staket är avgränsande medan ett bullerskydd är avskärmande och saknar genomsikt. Enligt Boverkets praxis bedöms bygglovsplikten ofta också oftare med hänsyn till bullernivån, plankets läge, utförande och beständighet än dess höjd. Din kommun har det slutliga ansvaret att pröva när ett bullerskydd anses tillrådligt.

Undantag från bygglov

För en- och tvåbostadshus finns undantag från bygglovplikten för vissa åtgärder. Du behöver inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket får då inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen anordnas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Om  någon granne inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov.

Om din fastighet är belägen utanför både detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse behöver du inte bygglov för plank i omedelbar närhet av bostadshuset. Om planket byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs dock medgivande av de grannar som berörs. Om någon granne inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov.

Om du ska bygga ett staket, plank eller mur bör du ta kontakt med byggnads-nämnden i den kommun där fastigheten är belägen för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov

Boverket